Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell

Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell

 

Měření tvrdosti v kostce
metoda Rockwell
(kovové materiály)


ÚVOD


Tento článek je pokračováním cyklu Měření tvrdosti v Kostce. První článek byl zaměřen na metodu Vickers. Nyní se zaměříme na metodu Rockwell, kde shrneme zajímavosti a důležité předpisy.

 

Měření tvrdosti podle Rockwella má oproti metodám Brinell, Vickers a Knoop zcela rozdílné vyhodnocení tvrdosti. Zatímco metody Brinell, Vickers a Knoop jsou vyhodnoceny opticky, tak metoda Rockwell se vyhodnocuje zcela rozlišně, a to z hloubky vtisku. 

 

 

Obecný úvod k měření tvrdosti

 

Měření tvrdostí patří pří kontrole kvality a vlastností materiálů k velmi častým zkouškám, a to hlavně díky snadné proveditelnosti a rychlosti samotné zkoušky. Aby bylo měření korektní, je zde potřeba dodržovat určité předpisy, doporučení a normy. 

Pro mnohé z Vás to budou jistě známé věci (opakování je matka moudrosti), ale věřím, že pro některé by to mohlo být něco nového, zajímavého a hlavně něco, co posune měření tvrdosti vpřed.

Zajímavosti a informace uvedené v tomto článku jsou čerpány ze zkušeností, z praxe a samozřejmě i z Českých technických norem.

 

Qness-150-CS-ECO-01Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 2

 

 • Měření tvrdosti v kostce metoda Vickers

 

 • Měření tvrdosti v kostce metoda Brinell

 

 • Měření tvrdosti v kostce metoda Rockwell


K tomu, aby bylo možné tvrdost metodou Rockwell vyhodnotit, musí být tvrdoměr vybaven přesným odměřováním hloubky. Tyto tvrdoměry se tedy označují jako tvrdoměr Rockwell, případně jako univerzální tvrdoměry.

 

Naše tvrdoměry QATM používají jeden z nejkvalitnějších systémů pro měření hloubky vtisku HEIDENHAIN. Navíc odměřování hloubky je přímo na ose vnikacího tělesa, takže nevznikají další chyby a odchylky jako u levnějších konkurenčních tvrdoměrů, které mají odměřování přes různé mechanismy a páky.

 

 

MĚŘENÍ TVRDOSTI METODOU ROCKWELL

 

Měřením tvrdosti kovových materiálů podle Rockwella se zabývají normy:

 

ČSN EN ISO 6508-1 - část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6508-2 - část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6507-3 - část 3: Kalibrace referenčních destiček

 

 


Princip metody Rockwell

 

Vnikací těleso, které má určitý tvar (kužel nebo kulička různých průměrů), se vtlačuje do povrchu měřeného vzorku dvěma zatíženími dle definovaných podmínek.

 

 

Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 3
 1. provede se předběžné zatížení F0 a změří se hloubka vtisku (nebo vynuluje hloubkoměr)

 2. přidá se předepsané přídavné zatížení F1 – celkové zatížení tedy je F0 + F1

 3. provede se odlehčení na hodnotu předběžného zatížení F0

 4. výsledkem je konečná hloubka vtisku - h

 5. hodnota tvrdosti metody Rockwell se odvodí z rozdílu počáteční a konečné hloubky vtisku a konstant N a S

 

pozn.: velikost jednotlivých zatížení se volí dle typu zkoušky


obr petr


 

Legenda

 

X    čas

Y    poloha vnikacího tělesa

 

 1. hloubka vtisku pod předběžným zkušebním zatížením Fo       
 2. hloubka vtisku pod přídavným zkušebním zatížením F1
 3. elastické dopružení bezprostředně po odlehčení přídavného zkušebního zatížení F1
 4. trvalá hloubka vtisku h
 5. povrch zkoušeného vzorku
 6. referenční rovina měření
 7. poloha vnikacího tělesa
 8. křivka: hloubka vtisku versus čas

 


Výpočet tvrdosti podle Rockwella

 

 

Obecný vzorec:

 

tvrdost podle Rockwella  vzorec Rockwell

 

Nkonstanta celkového rozsahu  vzorec Rockwell a

skonstanta stupnice

hrozdíl hloubek – hl. po odlehčení – hl. po předběžném zatížení

 

 

Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 5   Tvrdost dle Rockwella se tedy vypočítá:

 

 

 

   Metoda HRA, HRC, HRD

 

   Běžná tvrdost podle Rockwella  metoda HRA HRC HRD

 

 

 

   Metoda HRBW, HREW, HRFW, HRGW, HRHW, HRKW

 

   Běžná tvrdost podle Rockwella HRBW HREW HRFW HRGW HRHW HRKW

 

 

 

   Metoda HRN, HRTW

 

   Běžná tvrdost podle Rockwella HRN HRTW

 

 


 

Stupnice běžné tvrdosti podle Rockwella

 

 

Stupnice běžné tvrdosti podle Rockwella

 

Zkratka tvrdosti

Jednotka
Typ vnikacího tělesa Předběžné zkušební zatížení
Fo
Celkové zkušební zatížení
F
Aplikovatelný rozsah použití

(stupnice běžné tvrdosti podle Rockwella)

A

HRA

Diamantový kužel

98,07 N

588,4 N

20 HRA až 95 HRA

B

HRBW

Kulička 1/16“ (1,5875 mm)

98,07 N

980,7 N

10 HRBW až 100 HRBW

C

HRC

Diamantový kužel

98,07 N

1,471 kN

20(10) HRC až 70 HRC

D

HRD

Diamantový kužel

98,07 N

980,7 N

40 HRD až 77 HRD

E

HREW

Kulička 3,175 mm

98,07 N

980,7 N

70 HREN až 100 HREW

F

HRFW

Kulička 1/16“ (1,5875 mm)

98,07 N

588,4 N

60 HRFW až 100 HRFW

G

HRGW

Kulička 1/16“ (1,5875 mm)

98,07 N

1,471 kN

30 HRGW až 94 HRGW

H

HRHV'

Kulička 1/8“ (3,175 mm)

98,07 N

588,4 N

80 HRHW až 100 HRHW

K

HRKW

Kulička 3,175 mm

98,07 N

1,471 kN

40 HRKW až 100 HRKW

 


Stupnice povrchové tvrdosti podle Rockwella

 

 

Stupnice povrchové tvrdosti podle Rockwella

 

Zkratka tvrdosti

Jednotka
Typ vnikacího tělesa Předběžné zkušební zatížení
Fo
Celkové zkušební zatížení
F
Aplikovatelný rozsah použití

(stupnice povrchové tvrdosti podle Rockwella)

15N

HR15N

Diamantový kužel

29,42 N

147,1 N

170 HR15N až 94 HR15N

30N

HR30N

Diamantový kužel

29,42 N

294,2 N

42 HR30N až 86 HR30N

45N

HR45N

Diamantový kužel

29,42 N

441,3 N

20 HR45N až 77 HR45N

15T

HR15TW

Kulička 1/16“ (1,5875 mm)

29,42 N

147,1 N

67 HR15TW až 93 HR15TW

30T

HR30TW

Kulička 1/16“ (1,5875 mm)

29,42 N

294,2 N

29 HR30TW až
82 HR30TW

45T

HR45TW

Kulička 1/16“ (1,5875 mm)

29,42 N

441,3 N

10 HR45TW až 72 HR45TW

 


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 4


V naší nabídce máme k dispozici velký sortiment vnikacích těles ne jen pro metodu Rockwell, ale i pro Brinell, Vickers a Knoop. Všechna vnikací tělesa mají certifikaci dle DAkkS / ASTM


Zkušební doby zatížení:

 

Jednotlivá zatížení je také nutné nechat působit v časech minimálně uváděných normou.

 

Předběžné zatížení F0 – doba aplikace předběžného zatížení nemá překročit 2 s. Výdrž na předběžném zatížení by pak měla být v rozsahu 1 - 4 s

 

Přídavné zatížení F1 na celkové zatížení F – mělo by být aplikováno do 8 s, přičemž nejkratší doba aplikace je 1s. U metod HRN a HRTW se aplikuje do 4 s. Výdrž by pak měla být v rozsahu 2-6 s.

 

Odlehčení na hodnotu F0 – po odlehčení přídavného zatížení F1 se musí do 1-5 s odečíst změřená hloubka vtisku.

 


 

 Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 6

 Vyhodnocení tvrdosti

 

U starších a levnějších typů tvrdoměru se tvrdost metody Rockwell vyhodnocuje z analogového hloubkoměru, kde se na „budíku“ odečte hloubka vtisku a z toho se následně vypočítá příslušná tvrdost dle Rockwella.

 

Tento proces může být místem pro tvorbu chyb při měření tvrdosti, proto moderní tvrdoměry mají proces odečtu hloubky vtisku a výpočet tvrdosti zcela automatizován a u moderních tvrdoměrů se po provedení zkoušky objeví na displeji stroje přímo již změřená tvrdost Rockwell.

 

 

Zápis hodnoty tvrdosti

 

Hodnota tvrdosti Rockwell se zapisuje v tomto tvaru:

 

60 HR 30T W

 

60 – je hodnota tvrdosti

HR – zkratka tvrdosti

30T – značka stupnice tvrdosti (viz předchozí tabulky)

W – označení typu použití kuličky (kompozit karbidu Wolframu)


 Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 7


Měřený vzorek a jeho příprava

 

Pro měření tvrdosti metodou Rockwell je nutné vybírat či definovat vždy takový vzorek, který je vůbec možné měřit touto metodou a splňuje podmínky uvedeny níže. 


 

Z praxe:

 

Bohužel v praxi ne vždy tomu tak bývá. Lze se setkat s případy, kdy je požadavek na měření tvrdosti HRC, ale měřený vzorek není touto metodou měřitelný. Často se to pak obchází tak, že tento vzorek se měří jinou metodou, nejčastěji metodou Vickers a pomoci přepočtů se pak uvede požadovaná hodnota tvrdosti HRC. Toto ale není správně. Jedná se pouze o orientační přepočet, ale ne o skutečnou hodnotu tvrdosti HRC.

Zde je doporučeno si vyjasnit problematiku měření tvrdosti se zadavatelem a minimálně ho o této skutečnosti informovat.

 

 Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 8

 

Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 9

 

Požadavky na vzorky

 

 

 • Čistota povrchu - metoda Rockwell vyhodnocuje z hloubky vtisku, takže i malá vrstva nečistot (olejová vrstva, okuje) může ovlivnit měření, proto je vhodné vzorek očistit a odmastit před samotným měřením

 

 

 • Příprava měřeného povrchu – příprava se musí provádět vždy takovým způsobem, aby nedošlo k poškození a tepelnému ovlivnění měřené plochy. Ideálním způsobem je broušení za mokra pomocí diamantových brusných disků. Jedná-li se o větší vzorky, lze použít na přípravu povrchu i přenosnou brusku Qpol30.

 

 

 • Stabilita vzorků při měření – při měření musí být vzorek velmi stabilní. Pokud není možné zajistit stabilitu vzorku pouze položením na měřící stůl, je nutné používat vhodné upínací přípravky a podložky. Zde je nutné brát zřetel na to, že oproti metodě Vickers se zde pracuje s výrazně vyšším zatížením až 150 kg. Tomu musí odpovídat i volba upínacích přípravků.

Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 10

 

Upínací doraz 

 

Tvrdoměry QATM jsou vybaveny upínacím dorazem, kterým je možné vzorek pevně upnout, případně lze takto měřit i dlouhé tyče

 

 • Minimální tloušťka vzorků – minimální tloušťka vzorku nebo měřené vrstvy musí odpovídat 10násobku hloubky vtisku u diamantového vnikacího tělesa a 15násobku hloubky vtisku u vnikacích těles s kuličkou.

 

 • Na zakřivených plochách je nutné používat korekce.
 

Příklady minimální tloušťky:

 

60 HRC – minimální tloušťka vzorku nebo měřené vrstvy by měla být 0,8 mm

30 HRC – minimální tloušťka vzorku nebo měřené vrstvy by měla být 1,4 mm

70 HRBW – minimální tloušťka vzorku nebo měřené vrstvy by měla být 1,8 mm

40 HRBW – minimální tloušťka vzorku nebo měřené vrstvy by měla být 2,7mm

 

 

Minimální tloušťku měřeného vzorku nebo vrstvy lze vypočítat nebo jednodušeji odečíst z grafu, viz norma o měření tvrdosti podle Rockwella - ČSN EN ISO 6508-1 - PŘÍLOHA B


Měření tvrdosti v kostce - metoda Rockwell 11 


Kalibrace tvrdoměrů

 

Tímto bodem se zabývá celá část normy ČSN EN ISO 6508-2 - část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles.


 24212-1_tvrdomerna-desticka-brinell-hbw10-1000--al-150x100x16-mm

Vnikací tělesa se doporučují kalibrovat
nebo vyměnit jednou za dva roky.

 

 

Kalibraci lze ale rozdělit do dvou kategorií:

 

 • Přímá kalibrace a ověřování – ověřuje se zde zkušební zatížení, hloubkoměr a vnikací těleso – nejčastěji toto provádí kalibrační firmy. Interval je stanoven – před prvním uvedením do provozu, po servisním zásahu (došlo k ovlivnění zatížení, měřícího systému nebo zkušebního cyklu), po selhání nepřímého ověřování nebo uplynulo více než 13 měsíců od posledního přímého odečítání.

 

 • Nepřímá kalibrace a ověření – ověřuje se prostřednictvím zkoušek na tvrdoměrných destičkách. Interval je stanoven – alespoň jednou za 12 měsíců a vždy po přímém ověřování. U vysoce používaných tvrdoměrů se doporučuje mít kratší intervaly.

 

Z praxe:

 

V praxi se kalibrace nejčastěji řeší tak, že jednou za rok se provede kalibrace od kalibrační firmy, která zkontroluje zatížení a provede nepřímé ověření. Uživatel si většinou pak jen každý den nebo před měřím provede periodické ověřování a o této skutečnosti si vede zápis.

 


Zdroje:

ČSN EN ISO 6508-1 - část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6508-2 - část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6507-3 - část 3: Kalibrace referenčních destiček

 

Tento článek pro vás připravil náš zkušený kolega Ing. Petr Čvanda, kterého můžete kontaktovat v případě problémů, dotazů apod. na e-mail petr.cvanda@metalco.cz

 

 

 

UVOD

ROCKWELL

PRINCIP

VYPOCET

METODY

STUPNICE

VYHODNOCENI

POZADAVKY

DORAZ

KALIBRACE